პროექტები I Projects:

პროექტის დასახელება I Project Title

დონორი I Donors

პროექტის ვადები, ხელშეკრულება I Project timeline, Grant Agreement

სოციო-ეკოლოგიური პერსპექტივების შესწავლა ქ. ჭიათურაში I Study of socio-ecological perspectives In Chiatura

ქალთა ფონდი საქართველოში I Women Fund in Georgia

02.2022 – 08.2022

ხელშეკრულების ჩამოტვირთვა

ზოგადი განათლების სისტემაში სექსუალური და რეპროდუქციული საკითხების მხარდაჭერა I Supporting sexual and reproductive issues in the general education system

ქალთა ფონდი საქართველოში I Women Fund in Georgia

11.2021 – 07.2022

ხელშეკრულების ჩამოტვირთვა

სოციო-ეკოლოგიური სისტემების კვლევის მეთოდების მხარდაჭერა ქართულ აკადემიურ სივრცეებში I Support for research methods of socio-ecological systems in Georgian academic spaces

სტოკჰოლმის სოციალური მედეგობის ცენტრი I Stockholm Center for Social Resilience

11.2021 – 11.2022

ხელშეკრულების ჩამოტვირთვა

დანაშაული და სასჯელი: კრიტიკული პერსპექტივები I Crime and Punishment: Critical Perspectives

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, GIPA I Friedrich-Ebert-Stiftung, GIPA

კოლაბორაცია / Collaborative

03.2021 – 12.2021

ხელშეკრულების ჩამოტვირთვა

ფსიქოანალიტიკური ფემინიზმი I Psychoanalytic feminism

ქალთა ფონდი საქართველოში I Women Fund in Georgia

კოლაბორაცია / Collaborative

03.2021 – 12.2021

ხელშეკრულების ჩამოტვირთვა

განათლება და სოციალური სამართლიანობა I Education and Social Justice

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი I Friedrich-Ebert-Stiftung

03.2021 – 12.2021

ხელშეკრულების ჩამოტვირთვა

სხვა მიმართულებების ძიებაში I In Search of other directions

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი I Heinrich Boell Stiftung

05.2020 – 07.2021

ხელშეკრულების ჩამოტვირთვა

გლობალური გამოწვევების პოლიტიკური ეკონომიკა I The Political Economy of Global Challenges

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი I Friedrich-Ebert-Stiftung

03.2021 – 12.2021

ხელშეკრულების ჩამოტვირთვა