ჩვენ შესახებ

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა ემსახურება ალტერნატიული, კრიტიკული პოლიტიკური ცოდნის წარმოებისა და გავრცელების გზით სოციალური სამართლიანობის იდეის ახლებურად გააზრებას, საზოგადოების წევრების კრიტიკულ პოლიტიკურ სუბიექტებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას და საზოგადოებრივი ცვლილებების წახალისებას.

პლატფორმა ეყრდნობა სოლიდარული, თანასწორი და დემოკრატიული საზოგადოების განვითარების იდეას და ცდილობს, საკუთარი საქმიანობა სწორედ ამ იდეებს დააფუძნოს. Პლატფორმა საკუთარი მიზნების მიღწევას ხედავს მონაწილეობითი თანამშრომლობის ფორმების გამოყენებით, რისთვისაც ამყარებს კავშირებს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, აკადემიური სივრცის წარმომადგენლებთან, მკვლევრებთან და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა ჯგუფებთან.

კრიტიკული სოციალური ცოდნის წარმოებისა და გავრცელების პროცესში პლატფორმა იყენებს ინტერდისციპლინურ მიდგომას და ამ პროცესში ცდილობს მოიცვას შემდეგი მიმართულებები:

I სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა (პასუხისმგებელი პირი: ლელა გვიშიანი)

I კრიტიკული პოლიტიკა (პასუხისმგებელი პირი: დათო ლაღიძე)

I განათლების პოლიტიკა (პასუხისმგებელი პირი: თორნიკე შევარდნაძე)

I კრიტიკული ქვიარ & ფემინისტური აზრი (პასუხისმგებელი პირი: ლიკა ჯალაღანია)

I სოციალური კვლევა (პასუხისმგებელი პირი: თემო ბეჟანიძე)

ორგანიზაციის მისამართი: 0179, ირ. აბაშიძის 24ა, თბილისი, საქართველო

ელექტრონული ფოსტა: platformage@gmail.com

About us

The platform for Critical Politics works to rethink social justice through the production and dissemination of alternative critical knowledge. The organization strives to facilitate the construction of critical perspectives to support the process of social change. The platform for Critical Politics works to strengthen the society based on the principles of solidarity, equality, and democratic development.

The platform aims to achieve its objectives by using the principles of participatory collaboration. For this reason, the organization makes intensive networks with educational institutions, the representatives of the scholarly community, independent researchers, and civil society representatives.

During the process of critical social knowledge production and distribution, Platform deploys an interdisciplinary approach, and in this process, the organization works through the following programs:

1. Social and Economic Politics (Responsible person: Lela Gvishiani)

2. Critical Politics (Responsible person: Dato Laghidze)

3. Educational Politics (Responsible person: Tornike Shevardnadze)

4. Critical Queer/Feminist Perspective (Responsible person: Lika Jalaghania)

5. Social Research (Responsible person: Temo Bezhanidze)

Address: 0179, Ir. Abashidze str. 24a, Tbilisi, Georgia

E-mail: platformage@gmail.com