ჩვენ შესახებ

პლატფორმა საინიცატივო გაერთიანებაა, რომელიც შეიქმნა 2018 წელს, სხვადასხვა გამოცდილების მქონე მკვლევრების, აქტივისტებისა თუ აკადემიის წარმომადგენლების ინიციატივით. პლატფორმის მიზანია ალტერნატიული ცოდნის, ხედვებისა და თვალსაზრისების შეთავაზება აუდიტორიისთვის, რაც ხელს შეუწყობს სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლის ახლებურად გააზრებას. პლატფორმა ეყრდნობა სოლიდარული, თანასწორი და თავისუფალი საზოგადოების განვითარების იდეას და ვცდილობთ, ჩვენი საქმიანობა სწორედ ამ იდეებისკენ მივმართოთ.

პლატფორმის შექმნა განაპირობა ქართულ აკადემიურ/საგანმანათლებლო სივრცეებში არსებულმა მდგომარეობამ. არსებული სოციალური წესრიგი და გაბატონებული იდეოლოგიური სისტემები ქმნის იდეოლოგიურად ფორმირებულ და გამოყენებაზე ორიენტირებულ ცოდნას, რაც ხელს უშლის საზოგადოებაში არსებული სოციალური, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მდგომარეობის კრიტიკულად გააზრებას და მათ სისტემურ ანალიზს. პლატფორმა მიზნად ისახავს არსებული ძალაუფლებრივი სისტემის გავლენისგან დაცლილი სივრცის შექმნას, რომელიც ორიენტირებული იქნება ახალი ცოდნის/ინფორმაციის მიღებასა და კრიტიკულ გააზრებაზე.

2018 წლიდან პლატფორმაზე რამდენიმე აკადემიური კურსი მომზადდა, მათ შორის: პოლიტიკური ეკონომიის, ადამიანის უფლებების, ფემინისტური სამართლიანობის თუ სხვა საკითხების შესახებ. ამ მხრივ, ვცდილობთ გავაფართოვოთ ცოდნა ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც ხშირად საუნივერსიტეტო სივრცის მიღმა რჩება. რამდენადაც ჩვენი მიზანი არ და ვერ იქნება ალტერნატიული აკადემიური სივრცის შექმნა, მიგვაჩნია, რომ სწორედ უნივერსიტეტებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობითაა შესაძლებელი არსებული სივრცის/სისტემის სამართლიანი გარდაქმნა. ამ მხრივ, პლატფორმა დაარსების დღიდან თანამშრომლობს საქართველოში აკრედიტირებულ თითქმის ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს, ჩვენს მიერ შექმნილი რესურსები გავუზიაროთ სასწავლო დაწესებულებებს და გავზარდოთ მასზე ხელმისაწვდომობა. დაარსების დღიდან პლატფორმა ეწევა მთარგმნელობით საქმიანობასაც. 2019 წელს მომზადდა ზიგმუნტ ბაუმანის ,,თხევადი მოდერნულობის” ქართული ვერსია, 2020 წელს კი გამოიცა ფემინისტური თარგმანების კრებული. მიმდინარე წელს დაგეგმილია კარლ პოლანის ,,დიდი ტრანსფორმაციისა” და ,,ფემინიზმი 99%-სთვის: მანიფესტის” გამოცემა. ასევე, XIX-XX საუკუნეების რადიკალურად მოაზროვნე ავტორების ტექსტებით გამოიცემა თარგმანების

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან ჩვენთან თანამშრომლობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვწეროთ: platformage@gmail.com ან info@platforma.ge-ზე.

სამუშაო მიმართულებები:

კრიტიკული პოლიტეკონომიის მიმართულების მიზანია პოლიტიკური ეკონომიის, როგორც აკადემიური დისციპლინის შესახებ ცოდნის შექმნა და გაზიარება, რაც ხელს შეუწყობს მის გამოყენებას სხვადასხვა სფეროს პოლიტიკის ანალიზსა თუ შემუშავებაში.

მეტი ინფორმაცია

მიმართულების მიზანია განათლების ისტორიულ, კულტურულ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ეთიკურ კონტექსტებზე კრიტიკული პერსპექტივების დამუშავება. მიმართულება აქცენტს აკეთებს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე სოციალური სამართლიანობის ჭრილში და განათლების, როგორც განმათავისუფლებელი იდეის მნიშვნელობაზე საზოგადოებისთვის. ჩვენი მიზანია მოვძებნოთ პასუხები შეკითხვებზე, თუ რა იყო, რა არის და რა ურთიერთობა უნდა არსებობდეს განათლებასა და საზოგადოებას შორის?

მეტი ინფორმაცია

მიმართულების მიზანია ფემინისტური სამართლიანობის საკითხებზე ალტერნატიული ხედვებისა და პერსპექტივების დამუშავება. მიმართულების ფარგლებში ვმუშაობთ ქალთა შრომისა და შინშრომის კრიტიკულ ანალიზსა და თეორიულ დამუშავებაზე. ასევე, გარემოსდაცვითი და სოციალური სამართლიანობის საკითხებზე ფემინისტური და ქვიარ პერსპექტივიდან.

მეტი ინფორმაცია

პარტნიორები:

ფონდები:

ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურო;

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურო;

ქალთა ფონდი საქართველოში;

ღია საზოგადოების ფონდი;

 

უნივერსიტეტები:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი