პოლიტიკური ეკონომიკის საფუძვლები და საქართველო გლობალურ სისტემაში

კურსის მესამე ნაწილი უშუალოდ საქართველოს ეთმობა, დამოუკიდებლობიდან დღემდე. აქ განხილულია როგორც პოსტ-საბჭოთა ტრანზიციის ზოგადი საკითხები, ასევე, საქართველოს გამოცდილება სახელმწიფოს მშენებლობის თუ ბაზრის შექმნის პროცესში და თანამედროვე სოციო-ეკონომიკურ გამოწვევები. აღნიშნული საკითხების ანალიზი დაკავშირებულია კურსის პირველ ნაწილში განხილულ თეორიებთან და მეორე ნაწილში წარმოდგენილ გლობალური წყობის კონტექსტთან.

ლექცია 9. რას ვუწოდებთ პოსტ-საბჭოთა ტრანზიციას?

ლექცია 10. პოსტ-საბჭოთა ტრანზიციის პოლიტიკური ეკონომია

ლექცია 11. ვარდების რევოლუცია: წინაპირობები და დანაპირები

ლექცია 12. ვარდების რევოლუციის სოციო-ეკონომიკური შედეგები