ქსენოფემინიზმის მანიფესტი

Laboria Cuboniks

თარგმნა: გიორგი ჩუბინიძემ

კორექტურა: ნინო ჯაფარიძე

გამოიცა ,,ქალთა ფონდი საქართველოში” ფინანსური მხარდაჭერით.


Published by Verso 2018
(CC-BY 4.0) Laboria Cuboniks 2018 / Published under the Creative Commons Attribution 4.0 / International Licence
The moral rights of the authors have been asserted

1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 / Verso
UK: 6 Meard Street, London W1F 0EG
US: 20 Jay Street, Suite 1010, Brooklyn, NY versobooks.com