პოლიტიკური ეკონომიკის საფუძვლები და საქართველო გლობალურ სისტემაში

დღევანდელ გლობალიზებულ სამყაროში თითქმის წარმოუდგენელია წმინდად პოლიტიკური ან ეკონომიკური საკითხების გამოყოფა და მათი მხოლოდ ერთი დისციპლინის ჭრილში ანალიზი. კომპლექსური მოვლენების შესწავლას კომპლექსური მიდგომები სჭირდება. დღეს, მეცნიერები ხშირად მიმართავენ მულტიდისციპლინურ მიდგომებს ამა თუ იმ საკითხის ფართო კონეტქსტში საკვლევად. პოლიტიკური ეკონომიკა სწორედ ასეთი მიდგომების ერთობლიობაა, რომელიც არღვევს საზღვრებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დისციპლინებს შორის და მოვლენებს პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ჭრილში განიხილავს, ისტორიული, სოციალური თუ კულტურული ასპექტების გათვალისწინებით. პოლიტიკურ-ეკონომიკური ანალიზი არა მარტო ფართო სურათს ხატავს, არამედ იგი საშუალებას გვაძლევს ერთმანეთთან დავაკავშიროთ ადგილობრივი და გლობალური პროცესები და დავაკვირდეთ ძალაუფლების გადანაწილებას სახელმწიფოს შიგნით თუ გლობალურ ასპარეზზე. სწორედ ამიტომ, კურსის მთავარი მიზანია გააცნოს აპლიკანტებს პოლიტიკური ეკონომიკა, როგორც აკადემიური დისციპლინა და აჩვენოს მისი საჭიროება სხვადასხვა სფეროს პოლიტიკის ანალიზსა თუ შემუშავებაში.

კურსი სამ ნაწილად იყოფა: პოლიტიკური ეკონომიკის იდეების ისტორია მეთექვსმეტე საუკუნიდან მეორე მსოფლიო ომამდე, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი გლობალური წყობის კონტურები და საქართველოს თანამედროვე გამოწვევები.

კურსის სრული ვერსია, ვიდეო ლექციებითა და საკითხავი ტექსტებით, ხელმისაწვდომია Moodle.platforma.ge-ზე:

პროექტი ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით

ლექცია 1: ადამ სმიტი: კაპიტალიზმის დაბადება და ეკონომიკური რევოლუცია

ლექცია 2: პოლიტეკონომიური და ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები. გერმანული პოლიტეკონომიის დაბადება (ნაწილი I)

ლექცია 2: პოლიტეკონომიური და ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები. გერმანული პოლიტეკონომიის დაბადება (ნაწილი II)

ლექცია 3: შესავალი მარქსისტულ პოლიტეკონომიაში