fbpx

პოსტკოლონიური ლიტერატურა

კურსის შესახებ: აღნიშნული კურსი მოიცავს ლექციებს პოსტკოლონიური ლიტერატურის შესახებ. პოსტკოლონიური ლიტერატურა იძლევა საშუალებას, გაანალიზდეს კოლონიზატორი მხარის ბატონობისა და კოლონიზებული მხარის დაქვემდებარების მექანიზმები, სადაც დომინანტისა და დაქვემდებარებულის ურთიერთობები მიმდინარეობს არა მხოლოდ პოლიტიკურ ან სამხედრო სივრცეში, არამედ კულტურის, იდეოლოგიის, დისკურსების დონეზე. ლექციებში ასევე საუბარია პოსტკოლონიურ კვლევებზე, რომელსაც საფუძველი 1980-იან წლებში ჩაეყარა და მას შემდეგ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჰუმანიტარულ თუ სოციალურ მეცნიერებებში მნიშვნელოვანი პოზიცია დაიკავა.

ავტორის შესახებ: კემბრიჯის უნივერსიტეტის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი საიან ჩატოპადჰაი უძღვება ინგლისური ლიტერატურის მიმართულებას IIT KANPUR-ის უნივერსიტეტში. მისი კვლევის არეალი მოიცავს პოსტკოლონიურ სწავლებებს და ინდოეთის ინგლისურენოვან ლიტერატურას. მისი ნაშრომები გამოქვეყნებულია სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალებში, მათ შორის Routledge-ის პერიოდულ გამოცემებში: პოსტკოლონიური მწერლობა და პროზის კვლევები: ისტორია, თეორია კრიტიკა (Routledge) და სხვ.

კურსის სილაბუსი:

კვირა 1:

 1. შესავალი: რა არის პოსტკოლონიალიზმი?
 2. კოლონიური დისკურსის ანალიზი: მიშელ ფუკო
 3. კოლონიური დისკურსის ანალიზი: ედუარდ საიდი
 4. ჯოზეფ კონრადის ,,წყვდიადის გული”
 5. კოლონიალიზმი: აფრიკული პერსპექტივა
 6. ჩინუა აჩებეს ,,და მოვიდა განადგურება”
 7. დეკოლონოლიზაცია და ნაციონალიზმის დისკურსი: ინდოეთის კონტექსტი
 8. ჰენრი დეროზიოს სონეტები
 9. რაჯა რაო – Kanthapura
 10. ნაციონალიზმის კრიტიკა
 11. ჰომი ბაბა და ,,ჩაბრუნებული მზერის” ფენომენი
 12. კარიბული პოეზია: დერეკ ვალკოტი
 13. დიასპორული ლიტერატურა
 14. გაიატრი სპივაკი: პასუხი კითხვაზე ,,შეუძლია თუ არა სუბალტერნს საუბარი”?
 15. Mahasweta Devi Pterodactyl
 16. შეჯამება

ლექცია 1 – შესავალი

ნაწილი 1
ნაწილი 2

ლექცია 2 – კოლონიური დისკურსის ანალიზი: მიშელ ფუკო


ლექცია 3: კოლონიური დისკურსის ანალიზი – ედუარდ საიდი

ლექცია 4: ჯოზეფ კონრადის ,,წყვდიადის გული”

ლექცია 5: კოლონიალიზმი – აფრიკული პერსპექტივა

ლექცია 6: ჩინუა აჩებე  ,,და მოვიდა განადგურება” 

ნაწილი I
ნაწილი II

ლექცია 7: დეკოლონოლიზაცია და ნაციონალიზმის დისკურსი: ინდოეთის კონტექსტი

ლექცია 8: ჰენრი დეროზიოს სონეტები

ლექცია 9: რაჯა რაო – Kanthapura

ნაწილი 1
ნაწილი 2

ლექცია 10: ნაციონალიზმის კრიტიკა

ლექცია 11: ჰომი ბაბა და ,,ჩაბრუნებული მზერის” ფენომენი

ლექცია 12: კარიბული პოეზია: დერეკ ვალკოტი

ლექცია 13: დიასპორული ლიტერატურა

ლექცია 14: გაიატრი სპივაკი და პასუხი კითხვაზე ,,შეუძლია თუ არა სუბალტერნს საუბარი?”

ლექცია 15: Mahasweta Devi Pterodactyl I/II

ნაწილი 1

ნაწილი 2

ლექცია 16: დასკვნა

დამატებითი საკითხავი:

 • Achebe, Chinua. “An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness.” Massachusetts Review, Vol. 18, 1977.
 • Achebe, Chinua. Things Fall Apart. UK: Heinemann, 1958.
 • Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.
 • Boehmer, Elleke. Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors. Oxford: Oxford University Press, 1995.
 • Conrad, Joseph. Heart of Darkness. UK: Blackwood’s Magazine, 1899.
 • Derozio, Henry Louis Vivian. “The Harp of India.” In Songs of the Stormy Petrel: Complete Works of Henry Louis Vivian Derozio. Ed. Abirlal Mukhopadhyay. Kolkata: Progressive Publisher, 2001. 
 • Derozio, Henry Louis Vivian. “To India – My Native Land.” In Songs of the Stormy Petrel: Complete Works of Henry Louis Vivian Derozio. Ed. Abirlal Mukhopadhyay. Kolkata: Progressive Publisher, 2001. 
 • Devi, Mahasweta. “Pterodactyl.” In Imaginary Maps: Three Stories. Tr. Gayatri Chakravorty Spivak. New York & London: Routledge, 1994.
 • Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, 1963.
 • Foucault, Michel. “The Order of Discourse.” In Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Ed. Robert Young. Boston: Routledge & Keagan Paul Ltd., 1971. 
 • Lahiri, Jhumpa. Interpreter of Maladies. Boston: Houghton Mifflin, 1999.
 • Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge, 1998.
 • Rao, Raja. Kanthapura. London: New Directions, 1938.
 • Said, Edward. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.
 • Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” In Marxism and the Interpretation of Culture. Ed. Cary Nelson and Lawrence Grossberg. Urbana: University of Illinois Press, 1988.  
 • Tagore, Rabindranath. Nationalism. San Fransisco: The Book Club of California, 1917.
 • Walcott, Derek. “A Far Cry from Africa.” Collected Poems, 1948-1984. New York: Noonday Press, 1986. 
 • Walcott, Derek. “North and South.” Collected Poems, 1948-1984. New York: Noonday Press, 1986.