fbpx

პარტნიორები

სახელმწიფო უნივერსიტეტები:

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი-ის სურათის შედეგი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი