ჩვენ შესახებ

PLATFORMA.GE შეიქმნა 2018 წელს, სხვადასხვა გამოცდილების მქონე აქტივისტების, აკადემიის სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მკვლევარების ინიციატივით და წარმოადგენს კრიტიკულ პლატფორმას, რომლის მთავარი მიზანია თავისუფალი, თანასწორი და სოლიდარული საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა; პლატფორმის ამოცანაა ალტერნატიული ცოდნების, თვალსაზრისებისა და ხედვების შემუშავება, რომლებიც ცენტრსა და რეგიონებში ხელს შეუწყობს სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის ახლებურად გააზრებას.

ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე მივიტანოთ და გავუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი ხედვები და გამოცდილებები სხვადასხვა სოციალური საკითხების მიმართ და ამ გზით, შევქმნათ კრიტიკული ქსელი, რომელიც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფას თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში;

PLATFORMA.GE დაარსების დღიდან ცდილობს საკუთარი წვლილი შეიტანოს ისეთი ენობრივი მატერიალებისა და მულიტიმედია პროდუქტების გავრცელებაში, რომელიც ბიძგს მისცემს საზოგადოების წინაშე არსებულ აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებზე კრიტიკულ რეფლექსიას.  დაარსების დღიდან, PLATFORMA.GE დაკავებულია ანალიტიკური სტატიების, ბლოგების, თარგმანების, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გავრცელებით, რომელიც ეხება სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე მდგარ გამოწვევებს. ზემოთქმული მიზნების მისაღწევად, PLATFORMA.GE აქტიურად თანამშრომლობს ცენტრისა და რეგიონების უნივერსიტეტებთან, რომელთანაც გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმები და მიმდინარე პროექტებს მათთან თანამშრომლობით ახორციელებს.

თუ თვლით, რომ შეგიძლიათ თქვენი კონტრიბუცია შემოიტანოთ პლატფორმის განვითარებაში, მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@platforma.ge;   ჩვენ გვჯერა თქვენი მხარდაჭერის! 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მოგვწეროთ: info@platforma.ge

მიმდინარე ეტაპზე, პლატფორმა მუშაობს შემდეგი მიმართულებებით:

 

 

 

არსებული სოციალური წესრიგი და გაბატონებული იდეოლოგიური სტრუქტურები ავიწროებს თავისუფალ სააზროვნო სივრცეს. უნივერსიტეტებსა თუ სასკოლო დაწესებულებებში არ მიმდინარეობს კრიტიკული ცოდნების წარმოება და გააზრება, რაც ხელს უშლის თავისუფალი სააზროვნო სივრცის ჩამოყალიბებას და შესაბამისად, სააზროვნო ველში არ მიმდინარეობს საზოგადოებაში არსებული სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების კრიტიკულად გააზრება და შეფასება. ამასთან, სხვადასხვა აქტორების მიერ შემოთავაზებული ალტერნატიული თუ არაფორმალური განათლების ფორმები ძირითადად ერთჯერად ხასიათს ატარებს და არათანმიმდევრულია. ამავდროულად, აღნიშნული აქტივობები ხასიათდება ლიმიტებით სივრცესა და დროში. სერვისების მიწოდებაზე ორიენტირებული ფორმალური თუ არაფორმალური საგანმანათლებლო პოლიტიკა/პრაქტიკა მთლიანობაში ვერ ცვლის არსებულ მდგომარეობას და პირიქით, აძლიერებს მას.

ჩვენი მიზანია შევქმნათ სააზროვნო სივრცე, რომელიც შესაძლებელს გახდის ცონების არა ერთჯერადად, არამედ მუდმივად გავრცელებას, დროისა და სივრცის შემზღუდველი ფაქტორების მიუხედავად.  ამ მიზნით, PLATFORMA.GE ამზადებს სხვადასხვა კურსებს, რომელიც ონლაინ სასწავლო პლატფორმის Google Classroom-ის სისტემაშია ხელმისაწვდომი და ის საჯაროა, მოცემული საკითხებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის.  დამატებითი ინფორმაცია

საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალურ და პოლიტიკურ თემებზე მსჯელობა საჯარო სივრცის გვერდის ავლით არ უნდა ხდებოდეს, მნიშვნელოვანია ისეთი ღია სივრცის კონტრუირება, სადაც არ წარმოიშვება ამ სივრცეების ინდოქტრინაციისა და ოკუპირების რისკები, საჯარო სივრცე პირველ რიგში მოითხოვს ინკლუზიურობას, რომ არც ერთი ჯგუფი და მხარე არ განიდევნის ამ სივრცეებიდან.

მნიშვნელოვან სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებზე მსჯელობისთვის, Platforma.ge ცენტრსა და რეგიონებში ქმნის სადისკუსიო სივრცეებს. 

 დამატებითი ინფორმაცია

საზოგადოებაში არსებულ მწვავე სოციალურ პრობლემებზე რეფლექსიისთვის Platforma.ge ამზადებს ანალიტიკურ რეპორტაჟებს, სტატიებს, თვალსაზრისებს, ბლოგებსა და თარგმანებს. Platforma.ge-ის ერთ-ერთი ამოცანაა ალტერნატიული საინფორმაციო ველის შექმნა.